Photo of the Day, Friday July 25, 2014

Breidavik bay

Breidavik bay


Spiders